อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19

จำนวนอาสาสมัครที่ลงทะเบียนทั้งหมด

กาชาดช่วยระดมและจัดสรรอาสาสมัคร

ให้กับจุดบริการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ลงทะเบียน

แจ้งข้อมูลส่วนตัว งานและเวลาที่สามารถปฏิบัติงานได้

2. คัดกรอง

จัดสรรอาสาสมัครให้เหมาะกับสถานะของภูมิคุ้มกันที่มี เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

3. ส่งต่อ

อาสาสมัครไปที่จุดบริการฉีดวัคซีนที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงาน

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติ

ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วัตถุประสงค์และเหตุผล
รายละเอียดของภารกิจและ
การระดมผล
แหล่งรวมข้อสงสัย

จำนวนอาสาสมัครแพทย์และพยาบาล

จำนวนอาสาสมัครทั่วไป

จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด

ภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์