ขบวนการทำงานของอาสาสมัคร

อาสาสมัครทางการแพทย์-พยาบาล

1. ซักประวัติคัดกรอง

2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

3. การปฏิบัติงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านการแพทย์

อาสาสมัครทั่วไป

1. มีทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติการคัดกรอง ออกใบนัด/ใบรับรอง
ในระบบ Co-vaccine

 

2. อำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ เช่น การชี้บอกทางให้
ผู้รับบริการ การประกาศหรือประชาสัมพันธ์ทั่วไป